Leverans 2-4 arbetsdagar

FFS.gallery (Fleet Fox Studios AB) värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Dataskydd och integritet är en förtroendefråga för oss – och ditt förtroende är viktigt. För att du ska känna dig säker när du interagerar med oss håller vi oss strikt till de bestämmelser som finns när vi har hand om dina personuppgifter. Nedan vill vi informera om vår insamling och användning av data. Följande policy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig. Vi beskriver också vilka data vi använder och på vilket sätt detta sker. I denna policy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller insamlats på så sätt att den med hjälp av annan information eller på något sätt kan användas för att identifiera en fysisk person. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Fleet Fox Studios AB, nedan kallat FFS AB, (org.nr 559245-0562) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på www.stromsholmbeds.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål använder vi dina personuppgifter hos oss på FFS AB:

KUNNA FULLGÖRA KÖP HOS FFS AB
Behandlingar som görs:
Leverans, inklusive avisering och kontakter
Identifikation och ålderskontroll
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
Hantering av reklamations- och garantiärenden
Kategorier av personuppgifter
Namn
Kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer, mail och adress
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

MÖJLIGGÖRA RIKTAD MARKNADSFÖRING
Per e-post och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av FFS ABs kanaler. För att kommunicera relevant information till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment.

Behandlingar som utförs:
Skapandet av dina personliga produktrekommendationer, inspiration och nyheter
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik och ålder) gör vi en analys som kan resultera i att du får kommunikation specifik till dig.
Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Angivna kundval avseende produkter och tjänster
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig.

KUNNA HANTERA KUNDTJÄNSTÄRENDEN
Behandlingar som utförs:
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
Identifiering
Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
Kategorier av personuppgifter
Namn
Kontaktuppgifter till exempel, adress, email och telefonnummer
Din korrespondens
Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA FFS AB:s TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM
Behandlingar som utförs:
Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment
Kategorier av personuppgifter
Bostadsort
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar webbsidan till exempel
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH/ELLER EVENT
Behandlingar som utförs:
Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
Identifiering och kontroll av ålder
Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster
Kategorier av personuppgifter
Namn
Kontaktuppgifter till exempel adress, email och telefonnummer
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER
Behandlingar som utförs:
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)
Kategorier av personuppgifter
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Din korrespondens
Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål
Laglig grund
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER DÄR MOTTAGAREN ÄR PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER DÄR MOTTAGAREN ÄR SJÄLVSTÄNDIG PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

KLARNA
Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

SPEDITÖTER
Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.

DHL

Fleet Fox Studios AB

DINA RÄTTIGHETER
Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Berättigat intresse:
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler.

Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke:
Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: info@fleetfoxstudios.com

Klagomål till tillsynsmyndigheten:
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten)

KÄLLA SOM UPPGIFTERNA HÄMTAS FRÅN
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Du kan alltid nå oss på info@fleetfoxstudios.com.